فرصت های شغلی

کارفرماعنوانجنسیتظرفیت 
گروه آرکبرنامه نویس حرفه ایزن / مرد2مشاهده
گروه آرککمک برنامه نویسزن / مرد2مشاهده
گروه آرککارشناس پشتیبانیزن / مرد5مشاهده
گروه آرککارشناس فروشزن / مرد3مشاهده
گروه آرکحسابدار ارشدزن / مرد1مشاهده
گروه آرکمنشیزن / مرد1مشاهده
در حال نمایش 1 تا 6 از 6