همچنان متفاوت - شرکت های پشتیبانی تخصصی(حامی)

پس از مسئله شناخت و تامین نرم افزار مناسب برای استفاده در سازمان، موضوع مهم تر از ابزار مورد استفاده، نحوه استقرار و راه اندازی سیستم های تهیه شده در سازمان مشتری با فرایندها، نظامات و رفتارهای خاص خود است؛ چرا که هرچند ابزار تهیه شده برای سازمان به ظاهر قدرتمند باشد، ولی در صورت عدم استقرار مناسب سیستم در سازمان، خروجی و بهره وری اطلاعاتی ابزار تهیه شده به حداقل می رسد و نیازهای اطلاعاتی مورد نظر سازمان را تامین نخواهد کرد و چه بسا در برخی موارد ابزار جدید می تواند مشکلاتی را برای سازمان به وجود آورد.

در حقیقت یک ابزار مشابه، در سازمان ها و صنایع مختلف می تواند عملکرد و خروجی متفاوتی، متناسب با شرایط و نیاز تخصصی سازمان ارائه کند و رفتار ویژه ای داشته باشد. به این منظور گروه آرک، شرکت های پشتیبان تخصصی را با عنوان "شرکت های حامی" تاسیس کرده که مسوولیت آنها ارائه خدمات تخصصی و خاص هر صنعت اعم از آموزش، استقرار و پشتیبانی است. شرکت های حامی آرک با توجه به تجربه اندوخته و خدمات تخصصی که ارائه می دهند، مزایای زیر را برای سازمان های مشتری ایجاد می کنند:

■ کاهش هزینه آموزش سیستم ها بر اساس شناخت از صنایع

■ کاهش هزینه های استقرار با توجه به کاهش زمان آن به دلیل اجرا در سازمان های مشابه

■ عدم سردرگمی در تنظیمات اولیه سیستم ها به دلیل اجرای آن در سازمان های مشابه

■ استفاده بهینه از اطلاعات ثبت شده در سیستم، در طول زمان با توجه به تنظیمات اولیه صحیح و مناسب

■ افزایش رضایت مشتری در طول زمان در بهره برداری از اطلاعات مناسب و متناسب سازمان


شرکت های حامی آرک بر اساس گروه صنعت و نیازهای اطلاعاتی هر گروه ایجاد شدده اند. دسته بندی این شرکت ها به شرح زیر است:

 شرکت حامی آرک تولیدی- صنعتی

 شرکت حامی آرک تولیدی-سفارشی

 شرکت حامی آرک پروژه ای-خدماتی