سیستم مدیریت مالی پروژه ها

پیش نیاز: ندارد

منافع و مزایا: مدیریت لحظه ای هزینه ها و درآمدهای هر پروژه به تفکیک، جلوگیری از سردرگمی منابع و مصارف با امکان مدیریت مصارف از محل منابع خود پروژه و یا پروژه های دیگر، در اختیار داشتن بهای تمام شده هر پروژه، جلوگیری از به هدر رفتن منابع پروژه با دسته بندی صحیح هزینه ها و مدیریت هر یک، افزایش بهره وری منابع با در اختیار داشتن لحظه ای مطالبات (مانده قابل وصول هر پروژه)

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، دریافت اطلاعات از سیستمهای مالی موجود در سازمان، بر طرف نمودن دغدغه سازمان ها با بهره مندی از گزارشات هوشمند و کارآمد در ارتباط با حساب پروژه، عدم نیاز به تغییر رویه جاری ثبت سند با بهره مندی از امکانات پارامتریک ارتباط با مالی

هدف: دسته بندی هزینه های هر پروژه به صورت استاندارد و بر اساس نیاز اطلاعاتی سازمان، محاسبه هزینه های پروژه به تفکیک هزینه های عمومی، عملیاتی و پرسنلی و در نهایت بهای تمام شده پروژه، مدیریت منابع و مصارف و مانده حساب هر پروژه

معرفی: یکی از دغدغه های اصلی سازمانهای مبتنی بر پروژه مدیریت عملیات مالی بر روی پروژه بوده که معمولا به دلیل در دسترس نبودن به موقع اطلاعات و عدم اطمینان از دقت آن، تصمیم گیری را برای مدیران این بنگاههای اقتصادی و سازمانها با سختی مواجه می سازد. سیستم مدیریت مالی پروژه آرک، علاوه بر تامین این نیاز، گزارشات سودمند بسیاری را در اختیار مدیران مجموعه قرار می دهد که از جمله آن مدیریت هزینه ها، درآمد ها، مصارف پروژه و بهای تمام شده پروژه می باشد.


¾¾

¾¾

در دسته: حوزه مالی