گزارشات سیستم مدیریت مالی پروژه ها

 ■گزارش از اطلاعات پروژه ها اعم از کدینگ و اطلاعات تکمیلی
 ■گزارش از هزینه های پروژه به تفکیک هزینه های عملیاتی، عمومی و پرسنلی پروژه
 ■گزارش از ریز هزینه های پروژه بر اساس عنوان هزینه ها
 ■گزارش هزینه یابی پروژه ها بر حسب گروه هزینه به تفکیک عناوین هزینه ها و یا کلی
 ■گزارش هزینه یابی پروژه ها برحسب هزینه های پرسنلی به تفکیک عوامل موثر آن
 ■گزارش هزینه یابی پروژه ها برحسب هزینه های عملیاتی و عمومی به تفکیک عوامل موثر آن
 ■گزارش عناوین هزینه به تفکیک پروژه ها به همراه مبالغ متناظر آن
 ■گزارش درآمدها (اقساط) پروژه به تفکیک درآمد و پروژه
 ■گزارش درآمد پروژه ها به همراه کسورات تعیین شده برای آن
 ■گزارش عناوین کسور به تفکیک هر مرحله از درآمد پروژه ها
 ■گزارش خلاصه وضعیت درآمد پروژه ها به ریز پروژه، به ریز سند و به صورت کلی
 ■گزارش خلاصه عملکرد ریالی پروژه ها
 ■گزارش منابع و مصارف پروژه ها با تعیین منبع مورد استفاده برای هر مصرف
 ■گزارش از درخواستهای تامین منابع پروژه ها با فیلترهای مختلف
 ■گزارش از درخواستهای تامین منابع باز (هنوز تامین نشده و یا به صورت کامل تامین نشده اند)
 ■گزارش از هزینه ها و درآمد پروژه های و محاسبه بهای تمام شده هر پروژه