سیستم رفاه

پیش نیاز: سیستم پرسنلی و کارگزینی
منافع و مزایا: ایجاد شرایط هوشمند برای ارائه خدمات رفاهی سازمان، توزیع  مناسب منابع سازمان بر اساس اهداف و برنامه ریزی کلان انجام شده در راستای  افزایش رضایتمندی داخل سازمانی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان و پرسنل
ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، یکپارچگی با سیستم  های حوزه منابع انسانی آرک، کاملا پارامتریک و قانون پذیر
هدف: افزایش سطح رضایت کارکنان از طریق تقسیم مناسب و برنامه ریزی منابع رفاهی سازمان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از عملکرد پایین تر از ظرفیت
معرفی: سیستم رفاه به عنوان یکی از سیستمهای حوزه منابع انسانی بوده که به منظور مدیریت نحوه ارائه خدمات رفاهی سازمان و توزیع آن بین کارکنان بر اساس مقررات و آیین نامه های داخلی می باشد. این سیستم به دلیل یکپارچگی با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی، به راحتی و به دقت قادر است به صورت هوشمند توزیع منابع تعیین شده برای خدمات رفاهی سازمان را بین منابع انسانی سازمان مدیریت نماید.


¾¾

¾¾