شبیه ساز خط

پيش نياز: سيستم بهای تمام شده

منافع و مزایا: بالا بردن قدرت سازمان در تصمیم گیری ارائه محصول جدید در کنار محصولات موجود - قیمت گذاری مجدد محصولات موجود با فرض قرار گرفتن محصول جدید در برنامه تولید سازمان - ایجاد قدرت تصمیم گیری برای ارائه محصول جدید با در نظر گرفتن تاثیرات آن بر سایر محصولات موجود - امکان پیش بینی بهای تمام شده محصولات جدید

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، امکان معرفی BOM و OPC محصولات جدید و محاسبه بهای تمام شده محصولات فرضی جدید در کنار محصولات موجود

هدف: برنامه ریزی ارائه محصولات جدید با در نظر گرفتن نیاز بازار  و پیش بینی هزینه های تولید و بهای تمام شده محصول جدید در کنار محصولات موجود

معرفی: يكی از مهمترين و پيچيده ترين دغدغه هاي مديران سازمانها و بنگاههاي اقتصادی، تصميم گيری در ارتباط باتوليد يك محصول جديد و يا يك خط توليد جديد است. چرا كه با توجه به شفاف نبودن نتيجه اين امر و نيز عدم آگاهی از قيمت تمام شده محصول جديد،‌ تصميم گيری در اين ارتباط با احتساب ارزش روز بازار، ارزش افزوده محصول، برتری آن نسبت به ساير محصولات و........ در حاله ای از ابهام قرار می گيرد. خلاصه عملكرد اين سيستم در سازمان شما، ايجاد يك محصول فرضی، با يك BOMفرضی، و يك OPCفرضی، و در نهايت يك خط توليد فرضی و قراردادن اين محصول وخط فرضی در كنار محصولات و خطوط موجود و برآورد بهای تمام شده محصولات ( با فرض توليد محصول جديد )  می باشد.


¾¾


در دسته: حوزه مدیریت