سیستم پیش بینی قیمت تمام شده

پیش نياز: سیستم قیمت تمام شده

منافع و مزایا: کمک به تصمیم گیری مدیران به منظور پیش بینی بهای تمام شده محصولات با تغییر شرایط بهای مواد اولیه، هزینه های مستقیم، هزینه های غیر مستقیم و نسبتهای تسهیم، افزایش قدرت حفظ و حضور محصول در بازار، پیشگیری از  اثرات نامطلوب اتفاقات و تغییرات در هزینه ها به امکان پیش بینی اثر گذاری عوامل مختلف در بهای تمام شده محصول، پیشی گرفتن از رقیبان تجاری با قابلیت تصمیم گیری پیش از بروز تغییر، کمک به تصمیم گیری افزایش و یا کاهش محصولات بر اساس بازدهی آنها در آینده و بر اساس شرایط پیش رو

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، براورد بهای تولید محصولات بر مبنای تغییرات در BOM و نرخهای دستمزد، سربار و استهلاک

هدف: پیش بینی بهای تمام شده محصولات با فرض تغییر عوامل موثر در بهای تمام شده محصولات از جمله مقدار و مبلغ مواد و یا نسبت هزینه های مختلف در مراکز هزینه

معرفی: این سیستم بر اساس تصمیمات مدیریت مبنی بر تولید و یا عدم تولید یك محصول با توجه به هزینه های موجود (پیش از تولید) می باشد. در این سیستم، مدیریت می تواند هزینه های لازم برای تولید یك محصول را مشاهده نموده و قیمت فروش محصول را (پیش از تولید) برآورد نماید. در حقیقت این سیستم امكان شبیه سازی قیمت تمام شده را پیش از تولید به مدیریت خواهد داد.


¾¾


در دسته: حوزه مدیریت