سیستم مدیریت كلان طرح ها – پروژه‌ها (T-PMS)

پیش نياز: سیستم مدیریت طرحها و پروژه ها (PMS)

منافع و مزایا: مدیریت کلان پروژه های سازمان در مقایسه با یکدیگر - ایجاد انگیزه در پروژه های موفق و رفع موانع در پیشرفت پروژه های کم بازده  در  پیشرفت

ویژگیها: امکان تعریف شرکتهای مختلف هلدینگ - امکان مدیریت شاخصهای مختلف هر پروژه در هر شرکت - مقایسه پیشرفت ارزش پروژه های مختلف در شرکتهای مختلف با یکدیگر بر اساس یک استاندارد بین المللی

هدف: مدیریت پروژه ها در شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ به صورت یکپارچه و مدیریت پروژه  های زیر نظر شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ با یکدیگرمعرفی: سیستم مدیریت كلان پروژه اطلاعات پروژه‌های مختلف یك سازمان را جمع‌بندی و اطلاعاتی در سطح مدیریت ارشد سازمان ارائه می‌كند. همچنین برای سازمان‌های Holding امكان مدیریت پروژه‌های فعال در شركت‌های مختلف فراهم می‌شود. هدف این سیستم فراهم آوردن اطلاعاتی است كه بتواند مدیریت ارشد سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها یاری كرده و همچنین امكان مدیریت بروز پروژه‌های سازمان را فراهم آورد.


¾¾در دسته: حوزه مدیریت