سیستم كنترل قراردادهای فروش

پیش نياز: سیستم فروش

منافع و مزایا: مدیریت تعهدات جاری و آتی سازمان در زمینه ارائه محصولات، افزایش سطح رضایت مشتریان با امکان برنامه ریزی و مدیریت تحویل اقلام قرارداد شده، مدیریت مانده تعدادی و ریالی قرارداد به ازای هر مشتری، امکان ارائه برنامه تولید بر اساس سفارشات دریافتی 

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت قراردادها و روند پیشرفت قراردادها

هدف: تنظیم فرآیند سیستم فروش بر اساس قرارداد های ثبت شده به مشتریمعرفی: شركتهایی كه فروش آنها به صورت سفارشی و یا در قالب قرارداد فروش است، نیاز به كنترل عملكرد قرارداد خود، كنترل تعهداتی كه جهت ارائه محصول به مشتریان داده اند، كنترل مانده تعهدات ریالی و مقداری، كنترل حجم مطالبات شركت از مشتریان بابت قراردادها و... دارند. این سیستم با یكپارچگی كامل با سیستم فروش و برنامه ریزی مواد و با داشتن كنترلهای هوشمند، كارهای حجیم و كنترلهای زمانگیر را به نظارت و مدیریت تبدیل نموده و عملكردهای پیچیده را به گزارشاتی ساده تبدیل می نماید.


¾¾

¾¾در دسته: حوزه بازرگانی