سیستم كنترل تولید

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: مدیریت راندمان خطوط تولید و ماشین آلات و اپراتورها، مدیریت هزینه های غیر مترقبه تولید با امکان پیش بینی توقفات احتمالی در خط تولید، مدیریت لحظه ای بر خط تولید و کالاهای ساخته و نیمه ساخته در هر مرحله از تولید، آماده سازی اطلاعات صحیح و مناسب از هزینه های تولید اعم از کارکرد پرسنل و ماشین آلات جهت ارائه به سیستم بهای تمام شده

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت  عملکرد تولید، پرسنل تولید و ماشین آلات

هدف: مدیریت بر میزان موجودی و ظرفیت خطوط تولید بر اساس گزارشات ثبت شده تولید و بالا بردن سرعت و راندمان پروسه  و کاهش هزینه های تولید 

معرفی: به منظور نظارت و كنترل تولید و عملكرد مراكز مختلف تولیدی و نیز كنترل حركت محصول در خط تولید این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم، چرخه تولید یك محصول معرفی شده و نیز مراحل تولید شامل مراكز هزینه تولید، ماشین آلات هر مركز و هر مرحله و ... معرفی می گردند. این سیستم به همراه سیستم برنامه ریزی مواد و سیستم برنامه ریزی تولید كل پروسه خط تولید شما را تحت كنترل در می آورد. این سیستم همچنین اطلاعات پایه مربوط به عملیات تولید را برای سیستم حسابداری صنعتی در زمینه كالاهای موجود در هر مرحله تامین می نماید.


¾¾

¾¾
در دسته: حوزه تولید