سیستم صندوق و خزانه داری

پیش نياز: حسابداری مالی

منافع و مزایا: کمک به مدیریت سریع و صحیح منابع و مصارف و نقدینگی سازمان، هوشمندی در کنترل اسناد در مقابل اشتباهات ناخواسته، شفاف بودن گردش اسناد، صرفه جویی در وقت با امکان یکپارچگی با سیستمهای مالی و حسابداری فروش و حسابداری خرید، تسهیل و تسریع در ثبت و کنترل هوشمند تنخواه گردانها

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت تنخواه گردانها به صورت هوشمند، ارائه مغایرتهای بانکی هوشمند به اشکال مختلف، بهره مندی از فرایند چک نگار منعطف

هدف: کنترل ،بهره وری و سرعت در پردازش اسناد دریافتنی و پرداختنی وایجاد نظم در نگهداری اسناد و گردش آن در سیستم های یکپارچه گروه

معرفی: این سیستم جهت كنترل دریافتها و پرداختها، موجودی بانك، دفتر بانك و تهیه لیست مغایرت بانكی و در نهایت كنترل هوشمند تاریخ ها و صدور انواع سند در سیستم حسابداری طراحی گردیده و به صورت یكپارچه با سیستم حسابداری مالی آرك قابل استفاده می باشد. در نهایت هرعملیاتی كه در ارتباط با دریافت و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امكان جستجوی قوی در سیستم وجود داشته و كنترل و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها را درحدی كه آسودگی خاطر شما را در این زمینه به همراه آورد انجام می دهد.


¾¾

¾¾

در دسته: حوزه مالی