سیستم زمانسنجی (Time Sheet)

پیش نياز: سیستم پرسنلی و کارگزینی - سیستم حقوق و دستمزد

منافع و مزایا: مدیریت هزینه دستمزد مستقیم هر سفارش و هر پروژه بدون انجام عملیات پیچیده، کاهش هزینه های ثبت و نگهداری اطلاعات کارکرد ساعتی و ریالی افراد بر روی سفارشات و پروژه ها، امکان تشخیص کم بازده و پر بازده بودن پروژه ها و مقایسه با یکدیگر با ثبت اطلاعات هزینه های مستقیم دستمزد

 

ویژگیها:كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، ثبت اطلاعات کارکرد مستقیم پرسنل بر روی پروژه ها و یا سفارشات، صدور سند دستمزد مستقیم پرسنل در سیستم مالی

هدف: ثبت اطلاعات کارکرد مستقیم پرسنل بر روی سفارشات و پروژه ها و محاسبه دستمزد مستقیم صرف شده بر روی یک پروژه، مدیریت میزان جذب کار مستقیم هر پروژه در مقایسه با موارد دیگر در سازمان

معرفی: سیستم زمانسنجی پروژه ها (Time Sheet For Project) سیستم مناسبی برای سازمانها و افرادی كه مسئولیت برنامه ریزی كارها را برای اجرای پروژه ها و تخصیص افراد در پروژه به منظور رسیدن به هدفی مشخص، دارند می باشد.

اگر می خواهید شناسنامه پروژه های سازمان خود را نگهداری نموده و یا افرادی را به فعالیتهای پروژه خود تخصیص داده و در انتها گزارشات مناسبی از كاركرد/توقف كار/اضافه كار را بر روی پروژه ها محاسبه نمایید، این نرم افزار اطلاعات فوق را به صورت هوشمند محاسبه و نیز توقفها (شكافهای) پیش بینی نشده بر روی فعالیتها را درج نموده و در انتها از روند كلی اجرای پروژه مجموعه را مطلع می سازد. استفاده از این نرم افزار به مجموعه های مبتنی بر سفارش و پروژه توصیه می گردد.

در دسته: حوزه تولید