سیستم ردگیری مواد

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: ردگیری مواد دریافتی از تامین کنندگان تا محصول نهایی و ارتباط کیفیت محصول با هر نوبت تامین کالا، ردگیری محصولات تولیدی تا ارسال نزد نماینده یا مشتری، پاسخگویی مستند و قابل پی گیری کیفیت مواد و محصول و کنترل اثرات مناسب یا مخرب آن بر بازار

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، امکان تخصیص شماره محموله به هر مورد مواد اولیه دریافتی از تامین کننده، تخصیص شماره تولید (شماره بچ) به هر پارت تولیدی

هدف: شناسایی پارت مواد اولیه معیوب و نا مناسب و نیز تامین کننده مواد مذکور بر اساس محموله های مواد اولیه استفاده شده در محصول

معرفی: این نرم افزار به عنوان یكی از زیر سیستم های سیستم انبار می باشد كه با استفاده از اطلاعات آن، مواد مصرفی در یك محصول را از انتها به ابتدا ردگیری می نماید. با توجه به قوی تر شدن فرهنگ مشتری مداری در بنگاههای اقتصادی و لزوم دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم گیری دقیق و به موقع برای تشخیص منبع اشكالات تولید، استفاده از این سیستم كه مشخص كننده مواد اولیه استفاده شده در یك محصول خاص و در یك سری تولید خاص می باشد، ضروری به نظر می رسد.


¾¾

¾¾


در دسته: حوزه تولید