سیستم جامع فروشگاهی

باتوجه به افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر كشور و لزوم كنترل هماهنگ اطلاعات بین فروشگاه‌ها و دفتر مركزی، گروه آرك اقدام به طراحی و ایجاد سیستم جامع فروشگاهی نمود. این سیستم از چهار زیرسیستم انبار، فروش، صندوق و باركدینگ تشكیل شده كه امكانات و قابلیت‌های هر سیستم در زیر آمده است. در زیرسیستم انبار، معرفی گروه انبار و انبارها، معرفی انواع كالاها، ارتباط انبارها با یكدیگر، انبارگردانی، تعریف كدینگ و كلیه عملیات مربوط به ورود و خروج كالا و حسابداری انبار به صورت كاملاً سیستماتیك و paperless موجود می‌باشد. در زیرسیستم فروش، قیمت فروش كالاها، عوامل افزاینده و كاهنده، فاكتور فروش و برگشت از فروش، معرفی ویزیتور و كلیه عملیات مربوط به فروش كالا قابل ثبت می‌باشد. در زیرسیستم صندوق كنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، موجودی بانك، دفتر بانك و تهیه لیست مغایرت بانكی و در نهایت كنترل هوشمند تاریخ ‌ها به صورت كاملاً paperless و با كنترل‌های بسیار قوی در حدی كه آسودگی خاطر شما را در این زمینه به همراه آورد قابل ثبت و كنترل می‌باشد. در زیرسیستم باركدینگ به راحتی و صرفاً با استفاده از دستگاه‌های الكترونیك می‌توانید اقدام به استخراج انواع گزارشات از ورود و خروج كالا نمائید. استفاده از این امكانات درصد خطاهای انسانی را به حداقل رسانده و دقت و سرعت عملیات را به شدت بالا می‌برد. در این سیستم امكاناتی از قبیل گردش عملیات سیستم ویزیتوری، گردش عملیات اطلاعات از PDT، ثبت اسناد وارده و صادره توسط باركد‌خوان دیده شده است.

امكانات سیستم:

سیستم فروشگاهی آرك دارای چند بخش می باشد كه در زیر هر یك از این بخشها توضیح داده شده است:

  الف) امكانات عمومی

 1. امكان تعریف كاربران سیستم با سطوح اختیارات متفاوت
 2. امكان انتقال اطلاعات در بین فروشگاه‌ها
 3. امكان انتقال اطلاعات از دفتر یا شعبه مركزی به فروشگاهها یا شعب دیگر

 4. ب) امكانات بخش انبار سیستم

 5. امكان تعریف انبارهای متعدد و تعریف كالا برای هر انبار به صورت جداگانه
 6. امكان تعریف كدینگ معنی‌دار به صورت دلخواه برای هر انبار و تغییر آن
 7. امكان تعریف انبار پیش‌فرض
 8. امكان تعریف فروشگاه‌های مختلف در سیستم
 9. امكان تعریف گروه‌های انبار و معرفی هر تعداد انبار زیرمجموعه یك گروه انبار
 10. امكان تعریف گروه اصلی و گروه فرعی و ارتباط كدینگ كالا با گروه‌های اصلی و فرعی
 11. امكان تعریف ۳۰ گروه مشخصه دلخواه و معرفی هر تعداد زیرمشخصه برای هر گروه و تخصیص مشخصه‌ها به كالا
 12. امكان معرفی واحدهای سنجش
 13. امكان تنظیم پارامترها و عوامل پایه
 14. امكان معرفی مراكز هزینه
 15. امكان معرفی موارد مصرف
 16. امكان معرفی محل " واحد " مصرف
 17. امكان ثبت اطلاعات طرف‌های حساب
 18. امكان ثبت و مشاهده موجودی انبار
 19. امكان ثبت رسید انبار
 20. امكان انتقال از انبار به انبار
 21. امكان انبار گردانی انبارهای مختلف تعریف شده در سیستم
 22. امكان شمارش انبار " دوره‌ای طی سال "
 23. امكان تغییر كدینگ مراكز هزینه

 24. ج) امكان ثبت اطلاعات فروش

 25. امكان ثبت اطلاعات برگشت از فروش
 26. امكان ثبت رسید موقت جهت صدور برچسب باركد
 27. امكان ثبت رسید انبار توسط باركدخوان
 28. امكان ثبت حواله فروش توسط باركدخوان
 29. امكان ثبت برگشتی رسید انبار توسط باركدخوان
 30. امكان ثبت برگشتی حواله فروش توسط باركدخوان
 31. امكان ثبت حواله انبار به انبار
 32. امكان محاسبه قیمت تمام شده اقلام
 33. امكان ارتباط مستقیم با سایر سیستم‌های یكپارچه آرك


گزارش ها:

 1. گزارش از انبارها
 2. گزارش از كدینگ انبارها
 3. گزارش از طرف‌های حساب
 4. گزارش از گروه‌های اصلی و فرعی
 5. گزارش از مشخصه‌های كالا
 6. گزارش از موجودی اول دوره انبار و موجودی فعلی
 7. گزارش گردش كالا
 8. گزارش لیستی گردش كار
 9. گزارش كدینگ كالا برحسب مشخصات
 10. گزارش لیستی برچسب كالا
 11. گزارش گردش عملیات مشتری
 12. گزارش گردش ریالی انبار
 13. گزارش گردش كالای تجمعی
 14. گزارش كالا برحسب شماره سریال
 15. گزارش رسید انبار و برگشتی رسید انبار
 16. گزارش از مشخصات مشتریان
 17. گزارش فرم‌های فروش
 18. گزارش گردش حساب
 19. گزارش دریافت و پرداخت آینده
 20. گزارش وضعیت اسناد
 21. گزارش كنترل سریال چك‌ها
 22. گزارش موجودی حساب بانكی
 23. گزارش صورت اسناد برگشتی
 24. دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی
 25. گزارش دریافت و پرداخت نقدی
 26. گزارش صورت اسناد دریافتنی
 27. گزارش موجودی كالا
 28. گزارش حواله‌های انبار به انبار

در دسته: حوزه بازرگانی