سیستم بودجه جامع

پیش نياز: سیستم حسابداری مالی

منافع و مزایا: مدیریت هزینه ها و ایجاد رشد منطقی سازمان با برنامه ریزی کلیه منابع و مصارف برای دوره های آینده، تشخیص و تعیین انحرافات از برنامه و اصلاح  به موقع آن و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از  به هدر رفتن منابع

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان ،تعیین بودجه عملیاتی، بودجه سرمایه ای و بودجه نقدی سازمان

هدف: تخصیص منابع به بخشهای مورد نظر با برنامه ریزی بر اساس روند دوره های گذشته و اهداف سازمان، مقایسه برنامه با عملکرد سازمان با سهولت و سریع 

معرفی: این سیستم امکان تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده و همچنین کمک در کنترل هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع بودجه که منجر به برنامه ریزی بهتر و تصمیم گیری به موقع خواهد شد را داراست . لذا به واسطه این سیستم شرکتها و سازمانها می توانند همکاری و هماهنگی مابین قسمتهای مختلف سازمان را تدوین و تداوم بخشد و همچنین معیارها و استانداردهایی را برای اجرای عملیات و سنجش کارایی در رسیدن به اهداف تعیین نمایند. سیستم بودجه جامع آرك شامل بودجه نقدی، بودجه سرمایه ای و بودجه عملیاتی می باشد.


بودجه نقدی بر اساس منابع و مصارف منابع مالی و سیاستهای مالی و تامین منابع از سیستم بانكی و خرید و فروش كالا و محصولات تشكیل می گردد.

بودجه عملیاتیبر اساس توانایی های شركت، سیاستهای تولید و فروش و ظرفیتهای مختلف تولید در حوزه نیروی انسانی و ماشین آلات تهیه می گردد.

بودجه سرمایه اینیز استهلاك دارایی ها، خرید دارایی ها، فروش دارایی ها و سود و زیان حاصل از فروش آنها و همچنین كنترل منابع مالی دارایی های در جریان تكمیل را می تواند محاسبه نموده و با اقلام واقعی مقایسه نماید.


¾¾در دسته: حوزه مالی