سیستم اطلاعات پایه مهندسی

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: منظم شدن نحوه ثبت اطلاعات پایه سیستمهای مبتنی بر کالا، عدم نیاز به تکرار اطلاعات کالاها و جلوگیری از بروز اشتباه و دوباره کاری در ثبت با ایجاد یکپارچگی کامل

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، امکان ثبت کامل اطلاعات پایه مورد نیاز سیستمهای مبتنی بر کالا و نیز سیستمهای تولید و بهای تمام شده

هدف: ایجاد یکپارچگی و تمرکز در ثبت اطلاعات سیستمهای مبتنی بر کالا و جلوگیری از بروز اشتباه و دوباره کاری در این اطلاعات


معرفی: سیستم اطلاعات پایه مهندسی از طریق گردآوری اطلاعات مهندسی مشترك حوزه سیستم‌های صنعتی، امكان تعریف و ویرایش این اطلاعات را بصورت متمركز فراهم آورده و همچنین تخصیص اختیارات جهت ویرایش اطلاعات مهندسی را ممكن می‌سازد.


¾¾

در دسته: حوزه تولید