حسابداری سنجش مسوولیت

پيش نياز: سيستم بهای تمام شده

منافع و مزایا: ارائه اطلاعات مناسب در زمینه میزان اثر گذاری هر واحد در بهای تمام شده محصولات، کاهش بهای تمام شده سازمان و یا کاهش میزان اثر گذاری واحدها، مشاهده مسوولیت هر واحد از چارت سازمانی در قبال بهای تمام شده سازمان، مقایسه موثرترین و کم تاثیر ترین واحد از واحدهای سازمان در بهای تمام شده مسوولان، پاسخگو نمودن واحدهای سازمانی  در برابر بهای تمام شده محصولات برای مدیریت

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، محاسبه مسوولیت هر یک از واحد های سازمان در قبال بهای تمام شده محصولات

هدف: ايجاد شناخت اطلاعات و مسئوليت پذيری هريك از واحدهای موثر سازمان در ايجاد هزينه های جاری و آناليز علل بالا رفتن بهای تمام شده، تعیین مسوولیت هر واحد از واحدهای سازمان در قبال بهای تمام شده و مدیریت هزینه های هر بخش از چارت سازمانی با هدف کاهش  هوشمندانه هزینه های سازمان 

معرفی: پس از اجرای سيستم بهای تمام شده و اطلاع از هزينه های جذب شدهمراكز، آنچه برای مديريت ارشد سازمان اهميت پيدا مي نمايد، مسئوليت هريك از اجزای سازمان و واحدهای سازمانی در قبال هزينه ايجاد شده و سهم هريك در مقابل بهای تمام شده ايجاد شده برای محصول يا محصولات می باشد. اين سيستم بدان منظور طراحی و اجرا گرديد تا سهم و مسئوليت هريك از واحدهای سازمانی را در ارتباط با يكديگر و در ايجاد هزينه و بهای تمام شده بدست آمده شناسائی و اندازه گيری نموده و از آنها در اين زمينه پاسخ مناسب طلب نمايد.


¾¾در دسته: حوزه مدیریت