آنالیز مدیریتی بهای تمام شده

پيش نياز: سيستم بهای تمام شده

منافع و مزایا: استفاده بهینه از اطلاعات بدست آمده از سیستم بهای تمام شده، ارائه گزارشات پایه تصمیم گیری مدیریت، امکان سازی برنامه ریزی و آنالیز سازمان، امکان تجزیه و تحلیل  میزان بهینه تولید، امکان آنالیز بهترین شرایط سود دهی سازمان، ارائه اطلاعات جامع آنالیز وضعیت هر محصول از حیث بهای تمام شده، سود دهی، حاشیه ایمنی و ...، امکان برنامه ریزی بهترین حالت تولید بر اساس نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، محاسبات نقطه سر به سر، اهرمهای مالی، تجزیه و تحلیل سود و زیان عملیاتی، نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده

هدف: بالا بردن قدرت رقابتی سازمان از طریق آنالیز بهای تمام شده و ارائه اطلاعات مدیریتی تصمیم ساز - بالا بردن هوشمندی سازمان با استفاده صحیح از اطلاعات به دست آمده از بهای تمام شده

معرفی: پس از تحصيل بهای تمام شده محصولات، آنچه در سازمان و برای مديران ارشد و ميانی اهميت پيدا می نمايد، بهره برداری هرچه مفيدتر و مناسب تر از اطلاعات بدست آمده از طريق آناليز علمي و صحيح اطلاعات مي باشد. در غير اينصورت اين اطلاعات می تواند به عنوان اطلاعاتی خام، اثر مناسب و مورد توقع خود را در اصلاح سازمانی بر جای نگذارده و صرفاً جنبة اطلاع رسانی به خود بگيرد. هرچند اطلاع از بهای تمام شده محصولات خود به مراتب سازمان را در جهت گيری بازار و آينده ياری می نمايد، لكن آنچه می تواند به عنوان بازوی موثر و تصميم ساز برای مديران سازمان عمل نمايد، آناليز اطلاعات ارزشمند ثبت شده و نتيجه گيری مناسب از آن است.

¾¾

¾¾

در دسته: حوزه مدیریت