آرک میزبان سی و پنجمین جلسه رایانش ابری

جلسه سی و پنجم جامعه آزاد رایانش ابری ایران به میزبانی گروه شرکت های آرک برگزار گردید.

بنا به گزارش روابط عمومی آرک، در این جلسه در ابتدا موضوع استفاده از  MOSIXبه عنوان نوعی ماشین مجازی توسط آقای بردیا ایزدپناهی ارائه شد. MOSIXجهت پردازش توزیعی یک برنامه در یک شبکهو زیر ساخت رایانش ابری کاربرد دارد.

 در بخش دوم این جلسه، مبحث  Osvتوسط آقای عماد سلطانی نژاد از اندیشمندان و محققین جامعه رایانش ابری ارائه و مورد بحث قرار گرفت. Osvنیز در حقیقت ابزاری است که به عنوان سیستم عامل نوین در ماشین های مجازی و زیر ساخت رایانش ابری شناخته می شود.

شایان ذکر است این جلسه روز ۵ خرداد ماه ۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰ با حضور بیش از ۴۰ نفر از اعضای جامعه آزاد رایانش ابری برگزار گردید و گروه شرکت های آرک که به عنوان یکی از مهمترین حامیان جامعه رایانش ابری طی سالهای اخیر بوده است، میزبانی این دوره را عهده دار بود.

لازم به ذکر است مجموعه آرک پیش از این شش نوبت دیگر نیز میزبانی این جلسات را برعهده داشته است.دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 2238