: اعجوبه های دنیای اینترنت، فناوری و ارتباطات

در دنیا تعداد معدودی وجود دارند که در دنیای خویش تاثیر گذارند. افرادی که به عنوان نخبگانی دنیای اینترنت معرفی شده اند از آن دسته افراد هستند. افرادی که دنیای اینترنت را به گونه موثر متحول ساختند افرادی هستند که به رویاها و آرزو های شخصی خود بها داده و آنها را به واقعیت های ملموس تبدیل کردند. این افراد مشهور و نامی قبل از تحقق رویا هایشان تنها افراد عادی و بعضا فقیر یک جامعه بودند. تفاوتهای فردی از آنجا آغاز میشوند که بعنوان یک انسان شروع به باور رویاها و جان دادن به آرزوهای خود میکنید. تبدیل رویا و آرزوها به واقعیتهای ماموس و پیشرو بطوری که جامعه و آینده افراد آن را متحول سازد، کار بزرگی است اینطور نیست؟ کاری که افراد زیر به عنوان نخبگان دنیای اینترنت انجام داده اند...