: مهلت تعویض دسته چک های قدیمی تمدید شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت تعویض دسته چک های قدیمی را تا ششم آبان تمدید کرد.

تارنمای بانک مرکزی، آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی (ثبت شده در سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک) دریافت نکرده‌اند، باید در این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند
پس از مهلت تعیین شده امکان وصول چک‌های قدیمی فقط در بانک صادرکننده وجود دارد.

بانک مرکزی تاکید کرد فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی است و به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

بانک‌ها و موسسه های اعتباری بعد از این مهلت زمانی هیچگونه مسوولیتی در مورد کارسازی چک‌های غیرصیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک ندارند.

به گزارش ایرنا، بیست و هشتم شهریور سال گذشته از سامانه صدور یکپارچه دسته‌ چک رونمایی شد تا چک‌های جدید صیادی به شکل متمرکز، متحدالشکل و با شماره منحصر به فرد در بانک‌ها صادر شود

با این اقدام، چهار هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی‌گری»، «بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعبه های صدور دسته ‌چک» دنبال می‌شود.
قرار بود دسته چک های قدیمی فقط تا اردیبهشت ماه جریان داشته باشند که این مهلت امروز، تا ششم آبان ماه تمدید شد