: چند نکته مهم مالیاتی برای اظهارنامه سال ۱۳۹۵

امسال اولین سالی است که اظهارنامه مالیاتی را بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم تسلیم می کنید.

یک مزیت مالیاتی قانون جدید این است که بموجب تبصره ۷ ماده ۱۰۵ چنانچه درآمد ابرازی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد مشمول تخفیف در نرخ مالیاتی خواهید بود.

اگر درآمد ابرازی- آنچه در اطهارنامه مالیاتی به عنوان درآمد ثبت می شود- حداقل ۱۰% افزایش داشته باشد، یک درصد نرخ مالیات کاهش می یابد.


افزایش تا ۵۰% یا بیش از آن مستوجب تخفیف حداکثر تا ۵% می شود. شرط استفاده، ابراز درآمد بوسیله مودی و نیز تصفیه/ تادیه مالیات های گذشته است.

چنانچه مالیات سال ۱۳۹۴ تا زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی صادر نشده باشد، این امر مصداق مالیات تصفیه نشده نمی باشد.

در ابراز مالیات و استفاده از تخفیف آگاه باشید و درعین حال محتاط.

ابراز درآمد غیر واقع به امید استفاده حال حاضر از تخفیف موجب دردسر در آینده خواهد شد و در عین حال حوزه مالیاتی با برگشت قابل توجه هزینه ها، اثر تخفیف را خنثی خواهد کرد.