گزارشات سیستم قیمت تمام شده

گزارش از مراكز هزینه تولیدی

گزارش از مراكز هزینه خدماتی

گزارش از مراكز هزینه عمومی

گزارش از مراحل ساخت كالای ساخته یا نیمه ساخته

گزارش از ماشین آلات و ارتباط آنها با مراكز تولیدی

گزارش از موجودی اول دوره و فعلی مراكز هزینه تولیدی با فیلترهای مختلف

گزارش از گردش عملیات مراكز هزینه تولیدی با فیلترهای مختلف

گزارش كنترل تولید با فیلترهای مختلف

گزارش از بهای تمام شده كالا در هر مرحله به همراه اطلاعات

گزارش نرخ استاندارد مركز هزینه تولید

گزارش از عوامل استاندارد نیروی انسانی

گزارش از نرخ استهلاك استاندارد ماشین آلات

گزارش از زمان استاندارد ماشین آلات تولیدی

گزارش نرخ استاندارد مواد مصرفی

گزارش نهائی قیمت تمام شده استاندارد محصولات

گزارش محاسبه قیمت فروش استاندارد محصولات به روش(Cost Plus)

گزارش از اقلام در جریان ساخت

گزارش از هزینه های واقعی مراكز

گزارش از مقادیر واقعی مراكز هزینه تولیدی

گزارش زمان واقعی ساخت محصولات

گزارش هزینه های واقعی مراكز پس از تسهیم

گزارش نرخ واقعی مراكز هزینه تولیدی

گزارش نهایی قیمت تمام شده واقعی محصولات

گزارش محاسبه قیمت فروش واقعی به روش(Cost Plus)

گزارش نرخ جذبی مراكز هزینه تولیدی

گزارش قیمت تمام شده جذبی محصولات

گزارش محاسبه قیمت فروش جذبی به روش(Cost Plus)

ایجاد گزارش مدیریت به تفكیك عوامل دلخواه مواد، سربار، دستمزد برای یك شركت و یا مجموعه شركتهای تعریف شده

گزارش قیمت تمام شده كالای فروش رفته