گزارشات سیستم فروش

 ■گزارش از سفارشات انتقال داده شده به سیستم برنامه ریزی تولید

 ■گزارش از قیمت گذاریهای انجام شده بر روی كالاها

 ■گزارش از عملكرد نمایندگان فروش به تفكیك كالا یا در یك دوره زمانی مشخص

 ■گزارش از عملكرد ویزیتورها (در صورت وجود) بر روی كالا یا در یك بازه زمانی مشخص

 ■محاسبه و ارائه گزارش مبلغ قابل دریافتی نمایندگان یا ویزیتورها توسط سیستم

 ■گزارش از فاكتورها، دستور تحویل ها، یا.... بر روی یك قرارداد فروش خاص (در ارتباط با سیستم قراردادهای فروش(

 ■گزارش از اطلاعات محصولات و انبارهای محصول (در ارتباط با سیستم انبار(

 ■گزارش از گردش كار یك مشتری یا تمام مشتریان در یك دوره زمانی خاص

 ■گزارش از گردش یك كالا یا تمام كالاهاى انبار فعال با فیلـــترهاى متعدد و كافى

 ■گزارش از اطلاعات مشتریان و فروشندگان با فیلترهاى مختلف

 ■گزارش نمودار فروش بر مبنای تاریخ یا كالا

 ■گزارش نمودار برگشت از فروش بر مبنای تاریخ یا كالا

 ■گزارش نمودار پیش فاكتور بر مبنای تاریخ یا كالا

 ■گزارش نمودار دستور تحویل بر مبنای تاریخ یا كالا

 ■گزارشات نموداری بر مبنای آنالیز عملكرد یك مشتری

 ■گزارش عملكرد مقایسه ای بین شركتها

 ■گزارش از اسناد صادر شده در سیستم حسابداری مالی

 ■گزارش از پیش فاكتورها به تفكیك كالا یا مشتری یا تاریخ

 ■گزارش از فاكتورها با فیلترهای مختلف

 ■گزارش از سفارشات فروش بر مبنای كالا، مشتری، تاریخ و یا تركیبی

 ■گزارش از دستور تحویل های صادر شده

 ■گزارش از مراحل انجام پیش فاكتور، دستور تحویل، فاكتور و حواله فروش

 ■گزارشات مدیریتی شامل گزارشات کنترلی (تغییرات در سیستم ، ورود و خروج) و آنالیز نموداری فروش

 ■گزارشات فصلی بر مبنای انتخاب فصل یا محدوده تاریخی

 نمایش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش از مشتری خاصی یا از مبلغ خاصی در گزارشات فصلی

 ■گزارش از تعهدات انجام شده

 ■گزارش از مغایرت نرخ فروش و كالا

 ■گزارش كالاهای خریداری نشده – مشتری

 ■گزارش فروش بصورت كلی