گزارشات سیستم حسابداری فروش

 ■گزارش از گردش حساب یك مشتری با فیلترهای مختلف

 ■گزارش از بدهكاریهای مشتری به تفكیك موضوع بدهكاری (فاكتور(

 ■گزارش از تعدیلهای انجام شده برای حساب مشتریان

 ■گزارش از اسناد منتقل شده و نشده به سیستم صندوق و خزانه داری

 ■گزارش راس مشترك بین اسناد دریافتی از یك مشتری

 ■گزارش از فاكتورهای باز (مانده دار) به تفكیك مشتری یا تاریخ

 ■گزارش از پرداختهای مربوط به یك قرارداد خاص یا چند قرارداد

 ■گزارش از پرداختهای خاص، بابت یك فاكتور خاص یا چند فاكتور

 ■گزارش از كل پرداختهای یك مشتری