گزارشات سیستم حسابداری

گزارشات حسابها:

   ■ گزارش از لیست گروه حسابها

   ■ گزارش از لیست حسابهاى كل

   ■ گزارش از لیست حسابهاى معین

   ■ گزارش از لیست حسابهاى تفصیلى

   ■ گزارش از لیست حسابهای مراكز

   ■ گزارش از لیست اسناد صادره

   ■ لیست خلاصه اسناد حسابدارى (دفتر كل)

   ■ لیست گردش اسناد با فیلترهای مختلف در سطح كل و معین، كنترل اسناد، ته جمع سند، سند ماهانه و...


گزارشات ترازها:

   ■ تراز آزمایشى در حد گروه حسابها ۴ ، ۶، ۸ و ۱۰ ستونى به صورت ریالی به صورت چند شركتی

   ■ تراز آزمایشى در حد حسابهاى كل ۴ ، ۶، ۸ و ۱۰ ستونى به صورت ریالی به صورت چند شركتی

   ■ تراز آزمایشى در حد حسابهاى معین ۴ ، ۶، ۸ و ۱۰ ستونى به صورت ریالی به صورت چند شركتی

   ■ تراز آزمایشى در حد حسابهاى تفصیلى ۴ ، ۶، ۸ و ۱۰ ستونى به صورت مقداری یا ارزی / ریالی

   ■ تراز آزمایشی در حد حسابهای مراكز ۴ ، ۶، ۸ و ۱۰ ستونی به صورت مقداری یا ارزی/ ریالی

   ■ گزارش تراز با امکان انتخاب حسابهای دلخواه (در سطوح گروه تا تفصیلی، مركز و پروژه)

   ■ گزارش ترازنامه كل بصورت چند شركتی

   ■ ارائه تراز در سطح گروه، كل، معین و تفصیلى در پایان هر سال

   ■ ارائه تراز قبل و بعد از بستن حسابها و انتقال مانده هاى دائمى به سال بعد

   

گزارشات عملکرد حساب:

   ■ لیست عملكرد گروه حسابها داراى مانده بد/بس، بدون مانده بد/بس، بد/بس/بدون مانده

   ■ لیست عملكرد حسابهاى كل داراى مانده، بدون مانده (گردش حسابها در حد كل)

   ■ لیست عملكرد حسابهاى معین داراى مانده و بدون مانده (گردش حسابها در حد معین)

   ■ لیست عملكرد حسابهاى تفصیلى داراى مانده و بدون مانده (گردش حسابها در حد تفصیلى)

   ■ لیست عملكرد حسابهاى تفصیلى در حد اسناد (گردش یك حساب تفصیلى در همه اسناد)

   ■ لیست عملكرد حسابهاى تفصیلى در معین و كل و گروه (گردش یك تفصیلی در همه حسابهای كل و معین)

   ■ گزارش سرجمع عملكرد حسابهاى تفصیلى در حد معین، كل و گروه

   

گزارشات مقایسه ای:

   ■ گزارش جدول مقایسه اى گروه حسابها (گردش در طى ماههاى مختلف)

   ■ گزارش جدول مقایسه اى حسابهاى كل (گردش در طى ماههاى مختلف)

   ■ گزارش جدول مقایسه اى حسابهاى معین (گردش در طى ماههاى مختلف)

   ■ گزارش جدول مقایسه اى حسابهاى تفصیلى (گردش در طى ماههاى مختلف)

   ■ گزارشگیری از حسابها به صورت مقایسه ای با یكدیگر

   ■ گزارش مقایسه ای و تركیبی حسابها بین شركتهای مختلف

   ■ گزارش مقایسه ای و تركیبی سود و زیان بین شركتها

   ■ گزارش مقایسه ای و تركیبی ترازنامه بین شركتها

   ■ گزارش مقایسه ای و تركیبی مراكز درحد اسناد، حساب یا پروژه با فیلترهای مختلف

   ■ گزارش مقایسه ای حسابهای مختلف برای یك شركت در دوره های مالی مختلف

   

گزارشات مدیریتی:

   ■ گزارش صورتحساب سود و زیان

   ■ گزارش صورتحساب سرمایه

   ■ گزارش صورتحساب سود

   ■ گزارش آنالیز حسابها و تهیه نمودار حسابها در سطح گروه و كل و معین و تفصیلی

   ■ گزارش از كاربرگهای مدیریت ایجاد شده توسط كاربر

   ■ امكان اخذ گزارش از حسابها بصورت ویژه و كنترلی (ماتریسی)

 

گزارشات دفاتر:

   ■ گزارش لیست دفتر روزنامه سند به سند بصورت چند شركتی

   ■ گزارش لیست دفتر روزنامه روزانه بصورت چند شركتی

   ■ گزارش لیست دفتر روزنامه هفتگى بصورت چند شركتی

   ■ گزارش لیست دفتر روزنامه ماهانه بصورت چند شركتی

   ■ ارائه گزارشات دفاتر فوق بصورت مقایسه ای و تركیبی بین شركتها

   ■ گزارش از مانده حسابها با فیلترهای مختلف

   

گزارشات گردش حساب:

   ■ گزارش گردش عملیات پروژه در حد اسناد یا حساب با فیلترهای مختلف

   ■ گزارش گردش عملیات تفصیلی در حد اسناد، حساب یا پروژه با فیلترهای مختلف

   ■ گزارش گردش عملیات مراكز در حد اسناد، حساب و پروژه

   ■ تهیه گزارش تركیبى از گردش یا مانده یك حساب در سالهاى مختلف یا شركتهاى مختلف

   ■ گزارش از گردش سالانه حسابها

   

گزارشات کنترلی:

   ■ گزارش لیست اسناد حذف شده

   ■ گزارش مشاهده آخرین تغییرات در سیستم (فایلها)

   ■ گزارش اختیارات كاربران

   ■ گزارش از عملكرد كاربران در سیستم حسابداری

   ■ گزارش از زمان و تاریخ ورود و خروج كاربران