گزارشات سیستم آموزش

 ■گزارش از دوره های آموزشی برگزار شده

 ■گزارش از استانداردهای ارزشیابی تعریف شده در سیستم

 ■گزارش از استانداردهای آموزشی مشاغل تبیین شده در سیستم

 ■گزارش از دوره های برنامه ریزی شده در سازمان با فیلترهای مختلف

 ■گزارش از شرکت کنندگان در دوره با فیلترهای مختلف

 ■گزارش از وضعیت شرکت کنندگان در دوره (از لحاظ حضور، کسب امتیاز لازم و ...)

 ■گزارش از امتیازات کسب شده توسط آموزش گیرندگان

 ■گزارش از افراد مشمول دوره های آموزشی (تشخیص هوشمند سیستم بر اساس استانداردهای تعریف شده)

 ■گزارش از مطالبات اساتید