مشاوره

مشاوره كاربردي براي پياده سازي سيستم ها:

ارايه مشاوره هاي مورد نياز با هدف اصلاح و انطباق سريع روال هاي جاري مشتري در حوزه هاي مرتبط با معماري موجود نرم افزارها، يكي از اهداف مهم مراجعات تيم پروژه است. كارشناسان تيم پروژه وظيفه دارند با ارايه به هنگام مشاوره هاي مورد نياز، مانع از سردرگمي مشتري و توقف پروژه شوند. اين مشاوره ها از نظر ماهيت و محتوا حوزه  وسيعي را شامل مي شود و به طور عمده در سه حوزه اصلي هر سيستم يعني اطلاعات پايه، عمليات و گزارش ها ارايه مي شود.

مشاوره در تدوين و تنظيم اطلاعات پايه يا تعاريف اوليه:

اين بخش، همانگونه كه از نام آن پيدا است، تاثير تعيين كننده اي بر عملكرد كلي هر سيستم دارد و اصلاح اشتباهاتي كه در اين بخش پيش مي آيد، به طور معمول سخت و بسيار پر هزينه است (مانند طراحي سرفصل هاي حساب، كدينگ اقلام انبار و ...) بر اين اساس، دقت در اين بخش با توجه به معماري يكپارچه نرم افزارها بسيار اساسي و ضروري است. تشخيص و ايجاد تعاريف اوليه و پايه صحيح، قدرت سيستم را در استفاده اطلاعاتي از آن به طرز چشمگيري بالا مي برد.