امکانات سیستم صورتهای اساسی مالی

امکان ارتباط با سیستم مالی آرک به صورتOnline و یا برقراری ارتباط با سیستمهای مالی غیر بر اساس پروتکل مشخص

امکان تعریف هر دوره و دوره متناظر قبلی برای نمایش اتوماتیک اطلاعات در صورتهای مالی

امکان تغییر نام(Caption) عناوین استفاده شده در صورتهای مالی اساسی در صورت نیاز و تعیین نمایش و یا عدم نمایش آن

امکان مشاهده صورتهای اساسی مالی زیر بر اساس فرمت استاندارد و نمایش اتوماتیک مبالغ مربوط به هر قلم از اقلام فرم:

ترازنامه

 صورت سود و زیان 

صورت جامع سود و زیان 

گردش جریان وجوه نقد

امکان مشاهده، تغییر و یا اضافه و کم نمودن یادداشتهای همراه هر قلم از اقلام فرم از صورتهای مالی

امکان مشاهده مبلغ متناظر دوره قبل به ازای هر یک از یادداشتهای همراه

امکان تعیین سرفصلهای متناظر هر بند از یادداشتهای همراه برای انتقال اتوماتیک اطلاعات مالی

تجمیع اتوماتیک اقلام یادداشتهای همراه مربوط هر قلم از اقلام صورت اساسی و نمایش آن در صورت اساسی مربوطه

امکان چاپ یادداشتهای همراه هر قلم از اقلام صورت اساسی

امکان درج پیوست برای هر یک از یادداشتهای همراه

امکان تغییر دوره فعال و مشاهده صورت مالی دوره های قبلی از داخل فرم صورت مالی

نمایش فرم اطلاعاتی صورتهای مالی دقیقا بر اساس ظاهر استاندارد تعریف شده به منظور راحتی در کار کاربران

امکان چاپ هر یک از صورتهای اساسی مالی به تفکیک

امکان گزارش گیری از یادداشتهای همراه

امکان گزارش از انحراف اطلاعات ثبت شده در صورتهای مالی با اطلاعات منتقل شده از سیستم مالی

امکان چاپ خودکار دفترچه صورت های مالی بر اساس استاندارد سازمان حسابرسی