سازمان الکترونیک - مدیریت داخلی


بخش مدیریت داخلی، امکان مدیریت دستورالعملها و بخشنامه های سازمان و اعلام مطمئن و به موقع آن به اعضاء سازمان است. با استفاده از این فرایند، کلیه قوانین سازمانی که در قالبها و چارچوبهای مختلف  ایجاد می گردد، در مسیر یک فرایند منظم و برنامه ریزی شده در سازمان گردش پیدا می نماید.


برخی امکانات این بخش شامل این قسمتها می باشد:

 امكان ثبت بخشنامه هاي داخلي وابلاغ بخشنامه به كل سازمان،واحد و يا شخص موردنظر

 امكان مشاهده بخشنامه هابا امكان جستجو بر روي آنها

 امكان ثبت دستورالعملهاي داخلسازمان باامكان ابلاغ به كل سازمان، واحد و يا شخص موردنظر

 امكان ثبت و مشاهده نمونه فرمهاي داخلي سازمان با امکان ابلاغ

 امكان ثبت و مشاهده نمونه امضاءهاي داخلي سازمان با امکان ابلاغ