سازمان الکترونیک - مدیریت جلسات


این بخش مسوولیت مدیریت فرایند تنظیم و پی گیری جلسات، دستور جلسات و صورتجلسات و هماهنگی بین اعضاء شرکت کننده در جلسه را دارد. از جمله مواردی که در هر سازمان حائز اهمیت می باشد برنامه‌ريزي جلسات‌، مانیتورینگ مصوبات و پيگيري و مديريت آن‌ها است. در پاره‌اي مواقع اين گونه كارها زمان زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد. با بهره گیری از امکانات این بخش، دعوت از اعضاء جلسه به صورت اتوماتیک صورت پذیرفته و جلسه به صورت خودکار در برنامه کاری اعضاء جلسه قرار می گیرد. امکان ارجاع و پی گیری بند بند صورتجلسات و ارائه گزارش در این زمینه، یکی از مهمترین فرایندهای این بخش می باشد.


از جمله امکانات این بخش می توان به این موارد اشاره نمود:

 ثبت جلسات

 اعلام اتوماتیک زمان جلسات به اعضاء

 قرار گرفتن برنامه جلسه در برنامه کاری افراد به صورت اتوماتیک

 امکان ثبت حاضرین و غایبین جلسه

 ثبت دستور جلسه

 ثبت مستندات جلسات

 ثبت صورتجلسات

 ارجاع صورتجلسات به افراد

 پی گیری انجام صورتجلسات

 گزارشات جلسات و صورتجلسات و نتایج آن