سازمان الکترونیک - رستوران (Self Service)


این قسمت برای سازمانهایی که با پیمانکاری برای تامین غذا قرار داد داشته و پرسنل آنها امکان سفارش غذا از بین غذاهای روز را دارند طراحی گردیده است. با استفاده از این بخش، فرایند سفارش و تخصیص آن به فرد و  نیز هزینه های احتمالی مربوطه به صورت اتوماتیک انجام می گردد.


برخی از امکانات این بخش به صورت کلی به شرح زیر است:

 امکان تنظیم لیست غذای روزانه

 ثبت سفارش غذا برای کارکنان

 دسته بندی انواع سفارش (شخصی، میهمان و...)

 گزارش روزانه لیست غذاهای سفارش داده شده

 کنترل هزینه غذا و ...