سازمان الکترونیک - دبیرخانه


بخش دبیرخانه در سیستم جامع اتوماسیون آرک، مسوولیت ثبت، ردگیری و مدیریت نامه های وارده، صادره و مکاتبات رسمی داخلی را بر عهده دارد. در این بخش شما می توانید علاوه بر اینکه ارجاعات نامه ها را ردگیری می نمایید، برای زمان پاسخ نامه ها، زمان مشخصی را تعیین کنید. بر این اساس سیستم در زمان مشخص شده، نامه های مربوطه را در بخش اخطار نمایش خواهد داد.


بخشی از امکانات این قسمت به این شرح است:

■  ثبت نامه های وارده در دبیرخانه

 ثبت نامه های صادره در دبیرخانه

 ثبت ارجاعات نامه های وارده

 ثبت ارجاعات نامه های صادره  

 نمایش هشدار دریافت مورد جدید در کارتابل

 بخش بایگانی شخصی

 امکان فرمول نویسی برای شماره نامه های صادره

 امکان تعریف (Key Word) برای آسانتر پیدا نمودن نامه ها و دسته بندی آنها

 گزارش از نامه ها با امکان دسته بندی بر روی گزارش و گرفتن چاپ از آنها