سازمان الکترونیک - برنامه کاری


این قسمت خود شامل دو بخش می باشد. بخش اول، مسوولیت تنظیم برنامه های کاری را در روزهای مختلف هفته و سال بر عهده داشته و بر اساس آن برنامه ها را در محیطی گرافیکی و زیبا نمایش داده، دسته بندی نموده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده یاد آوری می نماید. در بخش دوم، شما می توانید پروژه های کاری داخل سازمانی و یا خارج از سازمان را تعریف نموده و آن را به اجزاء ریز تر تقسیم کرده و مدیریت نمایید.


بخشی از امکانات مختلف فرایند مدیریت برنامه کاری به شرح زیر می باشد:

 ثبت برنامه های کار روزانه، هفتگی و ...

 دسته بندی برنامه ها

 آلارم برنامه های کاری تعریف شده در زمان مشخص

 پی گیری و ثبت نتیجه برنامه های تعریف شده

 ثبت پروژه های کاری

 تعریف زیر پروژه ها

 ثبت مجری کار

 نتیجه انجام هر بند از عملیات پروژه

 مدیریت کارهای باز هر پروژه

 تخصیص فایلهای (متنی، شیت و ...) به هر بند از عملیات پروژه و ...