همچنان متفاوت - راهبری مرکزی


باتوجه به اهمیت یكپارچگی اطلاعات و وجود تعاریف واحد در اطلاعات پایه و نیز جلو گیری از تعریف مکرر اطلاعات پایه و بروز خطا و اشتباه در این امر، گروه آرک سیستمی را تحت عنوان راهبری مرکزی ایجاد نمود تا اطلاعات اساسی و اولیه در آن تعریف و مدیریت شده و از طریق یک مرکز مدیریت برای تمامی سیستمها ارسال گردد . در سیستمهای جامع یکپارچه آرک، کلیه سیستمها به این سیستم مرکزی متصل شده و اطلاعات پایه خود را از آن دریافت می نمایند . این امر به صورت بسیار ساده و کاملاً حرفه ای و با کنترل های بسیار هوشمند طراحی گردیده و صحت، دقت و امنیت اطلاعات را در این بخش به شدت بالا می‌برد. به وجود آمدن تعاریف مشترک و استاندارد در اطلاعات پایه که به عنوان ریشه کلیه ثبت ها در تمام سیستم ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، از مزایای اصلی این سیسیتم است. تنها در این حالت است که شما می توانید ادعا نمایید که یک سیستم جامع یکپارچه در اختیار دارید، چرا که از اطلاعات پایه واحدی تبعیت می نماید.

امکانات سیستم :

۱-معرفی یکپارچه شرکت در سیستم راهبر (CENTRAL ) و دسترسی سایر سیستم‌ها به آن
۲-تخصیص شرکت به هر سیستم و کنترل عملیات نظارتی
۳-صدور اطلاعات تکمیلی بر روی هر شرکت
۴-نظارت بر نحوه استفاده سیستم‌ها از هر شرکت و کنترل آن
۵-معرفی یکپارچه کاربران در سیستم راهبر (CENTRAL) و دسترسی سایر سیستم‌ها به آن
۶-تخصیص هر کاربر به هر سیستم و کنترل آن
۷-نظارت بر نحوه استفاده سیستم‌ها از هر کاربر و کنترل آن
۸-تخصیص هر شرکت به کاربر در یک محیط کاملا" یکپارچه
۹-معرفی دوره‌های سیستم به صورت کاملا" یکپارچه
۱۰- كنترل و نظارت بر نحوه استفاده از دوره‌های مختلف
۱۱- معرفی بخش جامع ذینفعان شامل ( طرف‌های حساب، پرسنل و... )
۱۲- انتخاب شركت فعال برای ذینفعان
۱۳- كنترل سطح حساب و كد حساب و شركت برای ذینفعان
۱۴- كنترل و نظارت برنحوه استفاده ذینفعان در بین سایر سیستم‌ها
۱۵- معرفی مراكز هزینه به صورت یكپارچه
۱۶- انتخاب سطح، كد حساب و شركت فعال برای مراكز هزینه
۱۷- كنترل و نظارت بر نحوه استفاده از مراكز هزینه در بین سایر سیستم‌ها
۱۸- معرفی پروژه‌ها به صورت یكپارچه
۱۹- انتخاب شركت فعال برای هر پروژه
۲۰- كنترل و نظارت روی اعمال سایر سیستم‌ها برای پروژه
۲۱- ثبت طرف‌های حساب به عنوان كد حساب به صورت اختیاری
۲۲- ثبت مراكز هزینه به عنوان كد مركز هزینه به صورت اختیاری
۲۳- ثبت پروژه به عنوان كد پروژه به صورت اختیاری
۲۴- تغییر رمز عبور سیستم راهبر و كنترل آن
۲۵- كاربری آسان و سریع بر روی كلیه سیستم‌ها به صورت یكپارچه
۲۶- قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری بالا
۲۷- امكان تعریف گردش كار ( Work Flow ) برای تایید فرمها در كارتابل الكترونیك
۲۸- امکان ایجاد فرمهای جدید Form Generator
۲۹- معرفی شعب به عنوان یک سطح بالاتر از شرکت
۳۰- امکان رنج گذاری برای هر سیستم در هر شرکت به منظور عدم تداخل دیتا
 و ...