خدمات Customize

خدمات Customizeآرك به معنای انطباق يا بومي سازي محدود، خدمات منحصر به فردي است كه گروه آرك با هدف استفاده هر چه روان تر و راحت تر كاربران از سيستم ها و برای احترام به اصل مشتري مداري ارائه مي کند.

چارچوب تغييرات در اين زمينه، از طرف شركت آرك تعريف شده و مشخص است، ولی با توافق و رعايت اصل عدم تغيير ساختاري نرم افزارها، قابل بسط و توسعه است. در شرايط ويژه و توافقات خاص، اين تغييرات ممكن است منجر به ايجاد سيستمي خاص براي مشتري شود، گرچه توصيه مي شود سازمان ها حتي الامكان از درخواست سليقه اي پرهيز کنند.

ما سعي مي كنيم با استفاده از اين ابزار، راه اندازي نرم افزارها را روان تر و نقاط عدم تطابق را محدودتر کنيم. با اين كار، از میزان تغييرات عملكرد سازمان مشتري نيز كاسته مي شود. از دیدگاه شركت آرك خدمات Customize، احترام به حقوق، تفكر و روال جاري مشتري است.عملياتCustomize مانند پرو کردن قالب نرم افزار، براي سازمان است که با این کار نقاط عدم تطابق و يا نيازهاي خرد مجموعه مشخص می شود و مدنظر قرار مي گيرد.