خدمات Convert

عمليات انتقال داده ها از سيستم هاي موجود سازمان به سيستم هاي آرك (Convert)، خدمتي است كه شركت آرك برای ايجاد امنيت، آسايش و راحتي كاربران و مجموعه مديران آن سازمان ارائه مي کند. در اين عمليات، اطلاعات موجود در ساير سيستم هاي فعلي به سيستم هاي آرك منتقل شده و زحمت سوئيچ کردن بين سيستم هاي جديد و قديم  را از بين مي برد. البته لازم به ذكر است كه انجام اين عمليات نياز به بررسي كارشناسي داشته و ساختار اطلاعات موجود، باز بودن بانك اطلاعاتي و تطابق شرايط اطلاعات با سيستم هاي آرك، ابتدا باید مورد بررسي قرار گیرد و سپس گزارش امكان سنجي اين كار از طرف تيم بررسي به مشتري ارائه شود.

از جمله مزاياي اين خدمت اين است كه دغدغه عدم يكپارچگي اطلاعات قبلي و ثبت شده جديد را به ویژه در ارتباط با سيستم هاي محوري به عنوان مثال مالي يا اطلاعات پايه مانند كالا را از بين می برد.