خدمات نصب

در این بخش از خدمات، سیستم های موضوع قرارداد بر اساس آیتم های زیر نصب می شوند:     

 فازبندی قرارداد -

 اعلام آمادگی مشتری -

 آمادگی بستر سخت افزاری -

به دلیل تخصصی و حرفه ای بودن سیستم ها، نصب توسط کارشناسان آرک در محل مشتری انجام می شود. بدیهی است، محل server و ایستگاه های کاری برای هر نرم افزار، توسط نماینده مشتری معرفی می شود.