خدمات آموزش

 

 آموزش كاربری سيستم ها، فرايندی است كه در طول آن كارشناسان آرك، شيوه كاربری بخش های مختلف هر سيستم را به كارشناسان مشتری آموزش داده و كارشناسان تيم پروژه در طول مراجعه های مختلف، كارشناسان مشتری را با نحوه انجام كار هر بخش يا هر قسمت از نرم افزار آشنا می کنند. 

آموزش كاربری سيستم ها، در طول پيشرفت عمليات و بر اساس برنامه توافق شده صورت می گیرد و از آموزش تمام بخش های سيستم، بدون توجه به پيشرفت كار واقعی خودداری می شود. به عبارت ديگر؛ آموزش هر بخش از نرم افزار، در طول پيشرفت مراحل برنامه ريزی شده و هنگامی كه كاربران برای انجام مراحل مورد نظر نياز به آشنايی با بخش خاصی از سيستم دارند، ارائه می شود.

تجربه نشان داده است كه در صورت آموزش بدون پيوند با پيشرفت مراحل برنامه ريزی شده، آموزش های ارائه شده توسط كارشناسان، از سوي كاربران به فراموشی سپرده می شود و براي تيم پروژه نيز حاصلی جز اتلاف منابع ندارد.

بر اين اساس، مراجعات آموزشی از پيش اعلام شده در صورتی به طور دقيق پيش خواهد رفت كه كاربران مشتری، به وظايف برنامه ريزی شده خود عمل كنند. ضمن اينكه بر اساس تجربه مشاهده شده كه گاهی اوقات، ورود به برخی از قسمت های برنامه بدون پی گيری روند برنامه ريزی شده آموزش، مشكلاتی را برای آموزش گيرنده و آموزش دهنده به وجود می آورد.