امکانات سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

امكان تعریف چند شركت و نگهداری اطلاعات هر شركت به طور جداگانه و انتخاب شركت فعال بدون خروج از سیستم

امكان ثبت تمامی مشخصات وسایل نقلیه

امكانScan تصاویر مربوط به هر وسیله نقلیه و درج و رویت آنها در محیط گرافیكی

امكان ثبت ارزش روز وسائط نقلیه

امكان مشاهده اطلاعات خودروها به صورت لیست

امكان ثبت و مشاهده اطلاعات ورود و خروج خودروها همراه با محل ماموریت با فیلتر تاریخ

■ امكان ثبت اتوماتیك اطلاعات ورود و خروج روزانه بصورت دوره ای توسط سیستم

امكان ثبت اطلاعات تعمیرات انجام شده بر روی خودروها و میزان استفاده از بیمه

امكان ثبت اطلاعات مربوط به تعویض روغن و سرویسهای انجام شده

امكان ثبت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت وسائل نقلیه در مسافتهای طی شده و محاسبه هزینه سوخت مصرف شده

امكان ثبت اطلاعات مربوط به مصرف لاستیك وسایل نقلیه

امكان ثبت اطلاعات مربوط به خلافی ماشین

امكان ثبت ومحاسبه اطلاعات مربوط به سوخت، روغن ولاستیك برحسب مایل یا كیلومتر

امكان ثبت اطلاعات مربوط به ماموریت های انجام شده توسط افراد تحویل گیرنده وسائل نقلیه

امكان تائید اطلاعات ماموریت ثبت شده توسط افراد مجوز دهنده با دسترسی های مشخص

امكان ثبت گزارش ماموریت های انجام شده

امكان ثبت اطلاعات مربوط به تحویل خودروها و وضعیت ماشین هنگام تحویل نگهداری سابقه آنها

امكان ثبت اطلاعات مربوط به بیمه خودروها و نگهداری سابقه آنها و كنترل زمان باقی مانده

امكان ثبت اطلاعات مربوط به سرویسهای رفت و آمد توسط وسایل نقلیه متفرقه

امكان ثبت اطلاعات مربوط به تصادفات خودروها و میزان خسارات وارده

امكان ثبت اطلاعات مربوط به اجاره خودروهای داخلی همراه با میزان اجاره بها

امكان مشاهده اطلاعات مربوط به اجاره خودروهای داخلی

امكان ثبت اطلاعات مربوط به تعویض پلاك وسایل نقلیه و برای ارگانهای امنیتی پلاك استتاری

امكان صدور و چاپ حكم مأموریت وسایل نقلیه

امكان انتقال اطلاعات ازیك شركت به شركت دیگر