امکانات سیستم قیمت تمام شده

امكان تعریف دوره ای محاسبه قیمت تمام شده

امكان معرفی ساختار مراكز هزینه اعم از تولیدی- خدماتی- عمومی- تحقیقاتی

امكان معرفی ماشین آلات مراكز هزینه تولیدی

امكان معرفی توقفات تولید

امكان معرفی ارزهای معتبر و نحوه تبدیل آنها

امكان معرفی مبناهای تسهیم هزینه و عوامل جذب نرخ سربار

امكان معرفی نحوه ارتباط تسهیم مراكز خدماتی با سایر مراكز هزینه

امكان محاسبه قیمت تمام شده محصولات به صورتهای استاندارد واقعی و جذبی

امكان ثبت نرخ استاندارد دستمزد، سربار (مستقیم- غیرمستقیم) و استهلاك به تفكیك مراكز هزینه

امكان ثبت استاندارد نیروی انسانی در مراكز هزینه

امكان ثبت نرخ استاندارد استهلاك ماشین آلات

امكان ثبت نرخ استاندارد مواد

امكان ثبت زمان استاندارد ساخت محصولات

امكان محاسبه قیمت تمام شده استاندارد

امكان محاسبه قیمت فروش بر مبنای اطلاعات استاندارد(Cost Plus)

امكان نمایش گزارشات متنوع قیمت تمام شده استاندارد

امكان ثبت زمان واقعی ساخت محصولات به تفكیك مراكز هزینه در دوره های مختلف

امكان ارتباط با سیستم انبار صنعتی آرك جهت استخراج اطلاعات واقعی در دوره های دلخواه

امكان ارتباط با سیستم‌های شركت‌های همكار درخصوص برقراری ارتباط این سیستم‌ها با سیستم بهای تمام شده آرك

امكان ثبت اطلاعات انتقالی در بین مراكز هزینه های تولیدی

امكان ثبت اطلاعات ضایعات غیرعادی تولید

امكان ثبت اطلاعات فروش ضایعات

■ امكان ثبت هزینه های مراكز تولیدی و خدماتی و ....بصورت دستی و یا استخراج از سیستم حسابداری مالی آرك

امكان ثبت مقادیر واقعی جهت عملیات تسهیم هزینه ها

انجام عملیات تسهیم با توجه به ارتباط مراكز و مبناهای انتخاب شده

امكان محاسبه نرخ واقعی (دستمزد- سربار- استهلاك) به تفكیك مراكز هزینه در دوره های محاسبه

امكان ثبت و یا استخراج نرخ میانگین مواد از سیستم انبار صنعتی برای هر مركز هزینه

امكان ثبت اقلام در جریان ساخت و قیمت گذاری آنها با توجه به درصد پیشرفت

امكان ثبت عملیات محاسبه قیمت تمام شده واقعی محصولات در هر مركز هزینه

امكان ثبت عملیات محاسبه فروش(Cost Plus)

امكان نمایش گزارشات متنوع قیمت تمام شده واقعی

■ امكان ثبت عوامل موثر در قیمت تمام شده جذبی

امكان انجام عملیات محاسبه نرخ جذبی و نمایش گزارشات قیمت تمام شده جذبی

امكان محاسبه انحرافات مواد – دستمزد - سربار متغیر - سربار ثابت