امکانات سیستم فروش

 ■امكان تعریف سال مالی و تعیین سال مالی فعال

 ■امكان تعریف شركتهای متعدد (سیستم چند شركتی) و انتخاب شركت فعال

 ■امكان تعریف انبارهای متعدد برای هر شركت و تعریف كالا برای هر انبار به صورت جداگانه

 ■امكان تعریف شناسنامه كاری مشتری و فروشنده به صورت كامل و جامع

 ■امكان تعیین انبار فعال و تغییر آن از داخل سیستم

 ■امكان تعریف انبارهای متعدد و مشخص نمودن هر یك از انبارها به عنوان انبار محصول

 ■امكان تعریف شناسنامه كالا برای هر یك از كالاها به صورت جداگانه

 ■نمایش موجودی كالاهای هر انبار به صورت لحظه ای(ON LINE)  بر روی تمامی فرمهای اجرایی (یکپارچه با سیستم انبار)

 ■امكان مشخص نمودن حداقل موجودی و نقطه سفارش بر روی هر كالا

 ■امكان معرفی كالاها همراه با كد كالا و موجودی اول دوره

 ■امكان مشخص نمودن چندین بهای واحد برای هر كالا و تعیین نرخ پیش فرض

 ■امكان تعریف واحدهای كالا به هر تعداد

 ■امكان تعریف مشخصه كالا و مختص كردن آن به هر یك از كالاها به صورت جداگانه

 ■امكان گروه بندی كالا به دو صورت اصلی و فرعی

 ■امكان ارتباط با سیستم مالی و انبار صنعتی آرك

 ■امكان استفاده از گروههای انبار و انبارها در صورت ارتباط با سیستم انبار

 ■ارتباط با كالاهای تعریف شده در سیستم انبار ‏(در صورت ارتباط با سیستم انبار)

 ■امكان تعیین سطح مشتری در سطوح مختلف حساب (در صورت ارتباط با سیستم مالی)

 ■امكان كنترل عملیات كالاها با دو واحد به صورت مستقل (در ارتباط با سیستم انبار

 ■امكان تهیه بانك اطلاعاتی از مشتریان به صورت كامل

 ■امكان تعیین سقف اعتبار خرید برای هر مشتری و كنترل هوشمند آن در كل سیستم

 ■امكان معرفی ویزیتور و كنترل پورسانت فروش هر ویزیتور

 ■امكان معرفی ویزیتور یا نماینده برای كالا - مشتری - فاكتور یا منطقه در صورت نیاز

 ■مشخص نمودن عوامل افزاینده و یا كاهنده در پیش فاكتور و فاكتورهای فروش

 ■امكان معرفی گروههای مشتریان

 ■امكان معرفی فعالیت مشتریان

 ■امكان تخصیص مناطق به مشتریان

 ■امكان تخصیص استان و شهر به مشتریان

 ■امكان تعریف درصد تخفیف مشتری به ازای كالای خاص

 ■امكان تعریف مشخصه كالا به تعداد ۳۰ مشخصه

 ■امكان تعریف قیمت‌های متفاوت برای یك كالا

 ■امكان غیرفعال كردن یك مشتری

 ■امكان تعیین یك طرف حساب بصورت فروشنده، مشتری یا هردو

 ■امكان محاسبه واحد دوم (تعدادی)

 ■امكان محاسبه مبلغ كل فاكتور براساس واحد دوم

 ■امكان ثبت عوامل افزاینده و كاهنده در هر دو حالت مبلغی و درصدی تا ۳ عامل برای هركدام

 ■تعریف نامحدود تخفیفات برطبق گروه كالا، گروه مشتریان در زمان تسویه

 ■امكان تنظیم ویزیتور براساس مشتری یا كالا

 ■امكان تعریف درصد تخفیف به ازای مقدار كالای خریداری شده

 ■امكان تعریف درصد تخفیف ثابت مشتری

 ■امكان تعریف كد مشتریان هماهنگ با كد مشتری در سیستم مالی

 ■امكان تعریف درصد تخفیف به گروه مشتریان به ازای كالای خاص

 ■امكان تعیین تخفیف در فاكتور

 ■امكان ثبت و ابطال پیش فاكتور،فاكتور،سفارش، دستورتحویل،برگشت از فروش به تفكیك گروه انبار

 ■امكان ثبت پیش فاكتور به صورت مستقل یا از روی سفارش

 ■امكان ثبت فاكتور فروش با كنترلهای ویژه و ثبت در حساب بدهكاری

 ■امكان ثبت برگشت از فروش با عملیات مربوطه ثبت در حساب بستانكاری

 ■امكان ثبت حواله فروش بر روی چند فاكتور یا چند دستور تحویل و یا بصورت مستقل

 ■امكان ثبت فاكتور براساس پیش فاكتور، سفارش، فاكتور، قرارداد و یا بصورت مستقل

 ■امكان تعریف جوایز در فاكتور

 ■امكان تعریف تخفیف برای هر مشتری به ازاء هر كالا

 ■امكان تعریف تخفیف در مورد یك كالای خاص به ازاء مبلغ خاص

 ■امكان تعریف تخفیف در مورد گروهی از كالاها به ازاء مبلغ خاص

 ■امكان ثبت برگشت از فروش براساس شماره فاكتور، شماره قرارداد و یا بصورت مستقل

 ■امكان ثبت سفارش مشتری بصورت مستقل و یا از روی پیش فاكتورها

 ■ثبت دستور تحویل از روی پیش فاكتور، سفارش فروش، دستور تحویل، حواله فروش، قرارداد، حواله و یا بصورت مستقل

■ امكان كسر موجودی صوری كالا در انبار در هنگام صدور فاكتور و یا دستور تحویل صورت اتوماتیك و یا سفارش

 ■امكان چاپ فرمهای فاكتور و پیش فاكتور، سفارش، دستور تحویل

 ■امكان تخفیف به ریال برای رند كردن مبلغ بر روی پیش فاكتور و فاكتور و برگشت از فروش

 ■امكان تعیین مبلغ هزینه حمل بر روی فاكتور

 ■امكان انتقال خودكار قیمتهای فروش در فرم های پیش فاكتور و یا فاكتور و یا انتخاب از لیست قیمتها

 ■امكان تعریف قیمت فروش هر مشتری در مشخصات مشتریان

 ■امكان صدور سند حسابداری فاكتور، برگشت از فروش و تعدیلات

 ■امكان ارتباط با سیستم برنامه ریزی مواد از طریق فرم سفارش كالا