امکانات سیستم حسابداری فروش

 ■امكان ثبت عملیات دریافت از مشتری در سیستم با مشخصات كامل

 ■امكان ثبت تعدیل حساب مشتری در صورت لزوم

 ■ثبت بدهكاری مشتری (با عمل صدور فاكتور در سیستم) به صورت اتوماتیك

 ■امكان ثبت عملیات دریافت بر روی فاكتور یا قرارداد فروش

 ■اصلاح و تغییر مانده ریالی فاكتور یا قرارداد مشخص (با ثبت عمل دریافت به صورت اتوماتیك)

 ■امكان صدور رسید دریافت در سیستم، برای یك یا چند دریافت

 ■امكان انتقال اطلاعات از سیستم حسابداری فروش به صندوق خزانه داری به صورت یكپارچه و اتوماتیك

 ■امكان مرور بر گردش حسابهای یك مشتری با جزئیات كامل

 ■نگهداری مانده حساب مشتری وانتقال آن به سیستم فروش جهت كنترل سقف اعتبار

 ■امكان انجام عملیات راس گیری بین چكهای دریافتی

 ■حساس بودن به عملیات برگشت از فروش و اصلاح حساب مشتری در این زمینه