امکانات سیستم حسابداری انبار (غیر تولیدی)

 ■امكان معرفی اطلاعات مربوط به ارتباط انبار با سیستم حسابداری آرك

 ■امكان تعریف كدینگ مراكز هزینه مختلف در سیستم

 ■امكان تعریف كدینگ طرفهای حساب

 ■امكان صدور اسناد حسابداری از داخل سیستم بصورت اتوماتیك در سیستم حسابداری آرك

  ■امکان چاپ فرم استاندارد سند حسابداری در سیستم انبار در حد سند و كدینگ

 ■امكان صدور سند حسابداری برای موجودی اولیه‌ای كه به بصورت دستی وارد شده است

 ■گزارش از رسیدها، حواله‌ها، انتقال‌های انبار به انبار، برگشت از خرید‌ها، برگشت از مركز هزینه‌ها و... با فیلترهای مختلف

 ■گزارش از كدینگ حساب‌های مراكز هزینه

 ■گزارش از اطلاعات كالاهای امانی نزد خود و نزد غیر (در صورتی كه فیلتر با شماره سند باشد(

 ■گزارش كاربرگی بر اساس معرفی هر مركز هزینه

 ■گزارش مغایرت بین ورودی‌ها و خروجی‌های انبار و ورودی و خروجی‌های سند خورده در مالی

 ■امكان انتقال كالا بین انبارها بصورت ریالی

 ■امكان قیمت‌گذاری بر روی كالاها در گردش عملیات بصورت لحظه‌ای( online )

 ■امكان قیمت‌گذاری بصورتFIFO وLIFO ، میانگین ، آخرین قیمت برای هر انبار

 ■تنظیم ارتباطات سیستم مالی و تعیین وابستگی کدینگ و سرفصل های مالی و انبار

 ■امکان تعیین نوع نوع اسناد مالی 

 ■امکان تنظیم ارتباطات با سایر سیستم ها

 ■امكان قیمت‌گذاری حواله‌های صادره (امكان قیمت‌گذاری در هنگام ثبت رسید و حواله و یا بعد از ثبت آن(

 ■امكان انجام عملیات انبارگردانی و گزارش مغایرت‌های تعدادی و ریالی و انحراف نهایی

  ■امکان نیز انتقال موجودی به دوره بعد و صدور سند اصلاحی بطور اتوماتیک

 ■امكان ثبت تعدیلات فرم‌ها و ایجاد گزارش سند ما به التفاوت بین قیمت اولیه و ثانویه

 ■امكان صدور حواله اتومات برای اجزای یك كالای تجمعی هنگام ثبت رسید از تولید

 ■امكان ارتباط سیستم انبار با سیستم مالی، خرید، قیمت تمام شده و. ..