امکانات سیستم حسابداری

دارا بودن پنج سطح حسابهاى گروه، كل، معین و تفصیلى و مراكز

امكان تعریف دو سطح گروه تفصیلی و گروه مراكز برای دسته بندی حسابها و گزارش گیری های مفیدتر

امكان تعریف قراردادها و یا پروژه ها به عنوان یك سطح مستقل حسابداری

امكان تعریف شركتهای متعدد در سطوح مختلف

امكان تكرار اسناد با شماره و تاریخ جدید

امكان تعریف شرح ثابت برای اسناد

امكان انتقال كلیه اطلاعات پایه اى بین شركتهاى تعریف شده

امكان درج اطلاعات تعدادى و یا ارزی در ستون مستقل (حین ثبت اسناد)

امكان شماره گذارى اتوماتیك اسناد حسابدارى

امكان انتقال خودكار حسابهاى دائمى (ترازنامه اى) به سال بعد

امكان نگهداری مستندات سند به صورتScan شده ضمیمه سند

بهره گیری از یك موتور جستجوی بسیار قوی كه با داشتن كوچكترین اطلاعات، سند و یا اسناد مورد نظر را نمایش دهد

امكان كنترل تغییر ماهیت حسابها بصورت هوشمند

امكان علامت گذاری سند و ثبت كد فرعی برای هر سند (روكش سند)

امكان دسته بندی سند به گروههای دلخواه با اسامی دلخواه

امكان درج سند بر روی تاریخ و یا شماره

امكان حذف سند و یا كپی سند با شماره مورد نظر

امكان انتقال اسناد بین شركتهای تعریف شده و یا دوره های مالی

امكان دسترسی به دفاتر یك حساب مشخص از داخل فرم سند

امكان ثبت و تائید سند در ۵ سطح با كنترلهای ویژه و هوشمند

امكان كپی تمام و یا بخشی از ردیفهای یك سند در یك سند دیگر

ارتباط با سایر نرم افزارهاى موجود (مثال:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏" انبار‏" ، "حقوق و دستمزد" و‏‏‏‏ " فروش" و...) شركت آرك 

امكان حركت بین شركتهای مجاز براى هر كاربر از داخل سیستم بصورت جداگانه

امكان درج شرح سند به میزان كافى (تا۲۰۰ حرف)

امكان جابجایی اسناد موجود در یك تاریخ

امكان بستن حسابهای موقت، صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیك

امكان ثبت نهایی اسناد و بازگرداندن آنها به حالت عادی با رمز مخصوص

امكان تعریف كاربرگ (گزارش) به هر تعداد بین سرفصل های مختلف

امكان محاسبه نسبت های مالی و یا فرمول نویسی بین سرفصل ها با چهار عمل اصلی و ذخیره آن به عنوان یك گزارش

امكان انتقال اطلاعات در سطح شركت بین سیستم های مالی آرك (نصب شده در چند مكان متفاوت)

مدیریت سیستم و استخراج اعداد و اسناد دلخواه فقط با چندClick بدون نیاز به اطلاع از سرفصل ها و یا گزارشگیری پیچیده

امكان مرور حسابها از جزء به كل و بالعکس به صورت همزمان با نمایش گردش هر سر فصل و مانده آن به صورت هوشمند

بازگردانی اطلاعات در سطح یك شركت مورد نظر

امكان تعریف كد یكپارچه بین شركتهای ثبت شده در سیستم

امكان ثبت نام كاربر وارد كننده سند بعنوان تهیه كننده

امكان ثبت اسناد بدون كنترل در تاریخ و شماره سند و مرتب نمودن اسناد براساس تاریخ در زمان دلخواه

امكان حذف سند اختتامیه توسط راهبر سیستم

امكان محاسبه صورتهای مالی و فرمول نویسی بین سرفصلهای انتخابی به همراه گزارش

امكان بستن و منتقل نمودن حساب پروژه ها به دوره مالی بعدی

امكان انتقال صورتحساب بانك از شركت به شركت یا از دوره به دوره در داخل سیستم

امكان انتقال كدینگ بین شركتهای تعریف شده بدون نیاز به ورود اطلاعات مجدد

امكان كپی تمام یا بخشی از یك سند در یك سند جدید برای سرعت در ورود اطلاعات

امكان انتقال اسناد مشخص از یك شركت به سایر شركتهای تعریف شده در داخل سیستم

امكان محدود نمودن دسترسی كاربران بر روی فرمها

امكان بستن حسابها، صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیك

امكان كنترل مدیریتی مالی بر روی اسناد و رسیدن از سرفصل به اسناد (مرور حسابها)

امكان معرفی شركتهای مجاز قابل دسترسی برای هر كاربر

امكان تغییر كد حسابها از یك سرفصل حساب به سرفصل حساب دیگر در اسناد

امكان درج تصویر هر شركت در بالای فرم سندها