امکانات سیستم آموزش

 ■امکان تعریف دوره های آموزشی با اطلاعات کامل (شامل: امتیاز دوره، ضریب دوره، تعداد جلسات، تعداد ساعات دوره و ...)
امکان تعریف سقف تعداد غیبت، سقف ساعات تاخیر برای هر دوره آموزشی
 ■امکان تعریف بازه زمانی تکرار دوره و پیش نیازهای سابقه ای مورد نیاز برای دوره
 ■امکان تعریف مخاطبین دوره و دوره های پیش نیاز
 ■امکان تعریف اهداف دوره، محتوای دوره و دوره های معادل
 ■امکان تعریف پارامترهای ارزشیابی دوره های برگزار شده
 ■امکان تعریف استانداردهای آموزشی به ازای هر شغل به اولویت بندی
 ■امکان کلاس بندی برای هر دوره
 ■امکان کنترل حضور مخاطبین دوره در کلاسها با قابلیت ارتباط با دستگاههای کنترل تردد (حضور و غیاب)
 ■امکان ارزشیابی دوره توسط شرکت کنندگان در جهت بهبود کار و رفع نواقص
 ■امکان ثبت امتیاز دوره به ازای هر شرکت کننده و انتقال امتیاز به سیستم صدور احکام و ارتقاء حکم
 ■تشخیص افراد مشمول گذراندن دوره ها بر اساس استانداردهای تعریف شده در سیستم
 ■امکان ثبت حق التدریس دوره و انتقال اتوماتیک مطالبات اساتید داخل سازمانی به سیستم حقوق و دستمزد