بانک تات

بدینوسیله ضمن سپاسگزاری از تلاش فعال همکاران محترم، به پیوست یک نسخه از صورتمجلس  تحویل فعالیتهای پروژه مربوطه به راه اندازی و استقرار سیستمهای مدیریت منابع انسانی را تقدیم می نماید.
فرصت را غنیمت شمرده از فعالیت مشفقانه و منعطفانه مدیریت محترم و همکاران ارجمند آن شرکت برای راه اندازی بموقع، و تشریک مساعی در تنظیم عملیات و سیستمها، منطبق بر توقع این بانک، سپاسگزاری می نماید...
با سپاس             
محمدعلی قائمیان       
مدیر پروژه اتوماسیون بانک تات

نام سازمان: بانک تات (آینده)

 

تعداد پرسنل: ۹۰۰ نفر

   

سیستمهای مورد استفاده انبار مقداری، حسابداری انبار، اموال و استهلاکات، چارت سازمانی و تشکیلات، پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، ارزشیابی و صدور احکام، صندوق تامین آتیه کارکنان، تسهیلات کارکنان، خرید و تدارکات داخل، سازمان الکترونیک آرک (شامل زیر بخشهای: گردش عملیات داخلی، دبیرخانه الکترونیک، پرونده من، کارتابل مرخصی و ماموریت، درخواست دسته چک، Offline)

 

سال استقرار: ۱۳۸۹

 

تعداد کاربران: ۹۰۰ نفرمعرفی:
گروه سرمایه گذاری تات در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ و به منظور توسعه فعاليت های خود در مورد تاسيس بانكی متمايز اتخاذ تصميم نمودند. حاصل اين تصميم منجر به طرح ايجاد بانك تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران شد. اين بانك با رویکرد ایجاد نهادی چابک موافقت اصولی خود را از بانک مرکزی اخذ نموده و با سرمایه ای معادل دو هزار میلیارد ریال ثبت گردید. اهداف وسیع بانک تات شامل مدیریت بهینه منابع مالی سهامداران و سپرده گذاران و مسب بازدهی مناسب، شناسایی منابع مالی مناسب داخلی و خارجی و جذب سرمایه و ارائه خدمات مشاوره مالی در زمینه مدیریت نقدینگی و پرتفوی سهام شرکتها می باشد.


اهداف اجرای پروژه و روند پیشرفت:

بانک تات با شعار و هدف ایجاد بانکی متمایز، از همان ابتدا یکی از وجوه تمایز مهم خود را ایجاد سازمانی هوشمند، بدون کاغذ و از لحاظ اطلاعاتی یکپارچه قرار داد. با توجه به اینکه نظم و انظباط بسیار بالا و گسترش سریع کمی و کیفی از برنامه های ساختاری بانک تات محسوب می گردید، لذا از همان ابتدا ضمن مذاکره با گروه آرک اقدام به استقرار سیستمهای مورد نیاز همکام با تشکیل و بهینه سازی ساختار خود نمود.  در طی مدت استفاده از سیستمها و بر اساس برنامه توسعه ای و تعریف نیازهای جدید در سازمان تات، حوزه سیستمهای بانکی مورد نیاز تکمیل گردیده و در حال حاضر بانک تات به عنوان مجموعه ای پیشرفته در امر اطلاعات و سازمان الکترونیک محسوب می گردد.


پیچیدگی های پروژه:

بانک تات تقریبا از ابتدای شروع فعالیت خود به دنبال سیستمهای جامع و مطمئن برای استقرار در سازمان خود بود. گرچه این امر با توجه به عدم شکل گیری تکامل یافته سازمان، بزرگی سازمان و سرعت حرکت آن پیچیدگی هایی را در امر استقرار سیستمها بوجود آورده و تغییرات متناسب رشد سازمان، حساسیت امر استقرار را دو چندان می نمود، لکن با توجه به مدیریت صحیح پروژه و به کار بردن هوشمندی و استفاده از تجربه کارشناسان دو مجموعه و نیز تلاش مضاعف، استقرار پروژه در سطحی بسیار وسیع و با سرعتی مناسب با موفقیت محقق گردید.


چالشهای پیش روی این صنعت:
بانکها و موسسات مالی و اعتباری حسب ماهیت و ذات خود به اطلاعات نه فقط به عنوان در اختیار گرفتن و تصمیم بر مبنای آن، بلکه به عنوان یکی از الزامات و ابزارهای اساسی، ضروری، دقیق و بسیار مهم نگاه کرده و با توجه به اهمیت موضوع، راهکارهای مطمئن و تست شده ای را دنبال می نمایند.  با توجه به نیازهای خاص و راهکارهای تخصصی این حوزه، نکته بسیار مهم برای این سازمانها، در اختیار داشتن سیستمهای مورد نیاز خود با ساختار ویژه مورد نیاز و نیز اهمیت موضوع اجرای سریع و بدون سعی و خطای سیستمها می باشد، لذا تجربه اجرای موفق در سازمانهای مشابه از چالشهای مهم می باشد.
به صورت خلاصه و با توجه به اینکه پیش از این به صورت تخصصی و حرفه ای در زمینه نیازهای اطلاعاتی این حوزه در بخش ستادی فعالیت هدفمند و خاصی صورت نپذیرفته بود، لذا دغدغه های اصلی موسسات پولی و بانکی را می توان به دو بخش سیستمها و راهکارهای خاص مورد نیاز و تجربه موفق اجرا تقسیم نمود.


وضعیت حال حاضر:
بانک تات در سال ۱۳۸۹ اقدام به استقرار سیستمهای یکپارچه بانکی آرک مشتمل بر حوزه های منابع انسانی، پشتیبانی، مالی و سازمان الکترونیک نمود که این سیستمها با موفقیت تا پایان سال ۸۹ راه اندازی گردید. همچنین بانک تات به عنوان یکی از منسجم ترین و نظام مندترین بانکهای خصوصی کشور در راستای توسعه سیستمهای اطلاعاتی و تامین نیازهای خود در این زمینه خود اقدام به تهیه و یا تعریف سیستمهای جدید و بعضا خاص حوزه ستادی بانک نمود که در سال ۹۰ و ۹۱ به تدریج این سیستمها نیز توسط گروه آرک راه اندازی گردید. در طی این سالها، گروه آرک سیستمهای خاص حوزه بانکی خود را توسعه داده و سبد محصولات ویژه ای را در همه حوزه های ستادی برای موسسات مالی و بانکی تدوین و اجرا نمود.