نظام پیشنهادات

 ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎده ﺳﺎزي و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎز اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱- ﭘﻮﺷﺶﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت
ﺛﺒﺖ و پي گیری وضعیت پیشنهاد
ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ پیشنهادات و ارﺟﺎع ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ بر اساس گردش کار تعریف شده
ﺛﺒﺖﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ پیشنهادات
ﺛﺒﺖ ﻓﺮم اﺟﺮا پیشنهاد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﭘﺎداش ﻫﺎ
۲- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺮیف فیلدهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮمﻫﺎ  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺮیف اﻧﻮاع پیشنهاد
تعریف ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزیابی و امتیازدهی و تعریف بازه های امتیازی
ﺗﻌﺮیف و دسته بندی انواع نتایج بررسی
۳- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎن
مشاهدهﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدار و ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی
تعریف واﺣﺪﻫﺎی ذینفع، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ، کمیته های کارشناسی و ﮔﺮوه ﻫﺎي واﺟﺮاﻳﻲ