مدیریت فرآیند آموزش

فرآیند آموزش در هر سازمانی از ابزارهای مهم ارتقاء کیفیت همکاری پرسنل با سازمان محسوب گردیده و موجب تعهد و ماندگاری بیشتر همکاران مجموعه در سازمان می گردد. یکی از بخشهای اساسی در این چرخه، ثبت و پی گیری درخواست دوره آموزشی  و اطلاع رسانی های سازمان در این زمینه  می باشد که پرسنل سازمان را هوشیار و درگیر در امر آموزش می سازد. مدیریت فرآیند آموزش ابزاری است برای برقرای ارتباط پیوسته اعضاء سازمان با برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی دوطرفه در این زمینه.


امکانات این بخش به صورت کلی به شرح زیر می باشد:

■ تعریف گردش کار فرمهای آموزش

■ ثبت درخواست های دوره های آموزشی مورد نیاز واحدها و افراد مستقل از برنامه آموزشی

■ مدیریت درخواستها و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی

■ ثبت نتایج ارزشیابی فراگیران دوره های آموزشی برگزار شده

■ ثبت نتایج ارزیابی مدیران از دوره های آموزشی برگزار شده (اثر بخشی دوره)

■ ارائه شناسنامه آموزشی دوره در پورتال آموزشی هر فرد

■ ارائه گزارش حضور فرد در دوره های آموزشی در پورتال آموزشی

■ ارتباط یکپارچه با سیستم آموزش و زیر سیستمهای مرتبط حوزه منابع انسانی