فرآیند پایان خدمت

پایان خدمت در سازمان به منزله اتمام مسوولیت و ماموریت یک فرد پس از سالها تلاش در سازمان می باشد. بدیهی است محاسبه دقیق و سریع مزایای پایان خدمت افراد حداقل خدمتی است که یک سازمان می تواند در آخرین مرحله برای این گروه از همکاران خود انجام دهد. فرآیند پایان خدمت آرک، با امکان تعیین استانداردهای سازمان به منظور محاسبات پایان خدمت، قادر است ضمن انجام سریع و دقیق این محاسبات، اسناد مالی آن را نیز صادر نماید.

امکانات این سیستم به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
■ امکان ثبت انواع روشهای پایان خدمت (بازنشستگی، ترک کار، از کار افتادگی، استعفاء و...)
■ امکان ثبت درخواست خروج از سازمان و ثبت در سوابق فرد
 انجام محاسبات اتوماتیک مربوط به پرداختیهای فرد برای خروج از سازمان (حقوق، وام، بدهی، مرخصی، سنوات و ..)
 امکان تخصیص و یا کسر مبالغی در فرم تسویه حساب نهایی بر اساس مقررات سازمان و یا دستور مدیریت
 امکان صدور برگ تسویه حساب به صورت اتوماتیک بر اساس روال تعریف شده در سیستم
  ارائه انواع گزارشات در ارتباط با اطلاعات این بخش